Přihlásit

Mosty 2013

18. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2013

konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Zbyňka Stanjury, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a primátora města Brna Bc. Romana Onderky, MBA

v rámci doprovodného programu 18. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

Motto sympozia: Mosty – stavby spojující národy a generace

Datum konání: 25. - 26. 2013

Místo konání: Hotel Voroněž, Brno

Odborný garant:
Ing. František Menšík

Předseda přípravného výboru:
Ing. Jiří Chládek, CSc.

PROGRAM

24.4.2013 středa
16.00 – 19.00 doprovodný program pro zahraniční hosty, členy čestného předsednictva, hlavní partnery sympozia a členy přípravného výboru

25.4.2013 čtvrtek – KONGRESOVÁ HALA HOTELU VORONĚŽ
08.00 – 09.00 Registrace účastníků
09.00 – 09.45 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, Zdravice hostů, Mostní díla roku 2011, Čestná uznání

09.45-12.30 OKRUH I. - Mostní objekty v ČR - výstavba, správa a údržba, normy
Předsedající: Ing. Jiří Chládek, CSc., Ing. Anna Kodysová, MBA., Ing. Michal Sirovátka, Ing. Pavel Švagr, CSc.

(délka přednášek v minutách)
10 POLITIKA JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2012
Ing. Milan Dont, Ph.D., ředitel Odboru pozemních komunikací MD ČR Praha

10 FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V DALŠÍCH LETECH
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI

10 PŘIPRAVOVANÝ SYSTÉM KVALITY SILNIČNÍCH STAVEB
Ing. Miloslava Pošvářová, Ph.D., ŘSD ČR

10 STRATEGIE INVESTIČNÍ VÝSTAVBY SŽDC
Ing. Bohuslav Navrátil, náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost SŽDC, s. o.

10 FINANCOVÁNÍ A ÚDRŽBA MOSTŮ
Mgr. Alois Mačák, MBA, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

10 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍCH MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Ing. Miroslav Teichman, Ing. Vladimír Škoch, SŽDC, s. o.

10 PROHLÍDKY MOSTNÍCH OBJEKTŮ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V ČR
doc. Ing. Jan Tomek, CSc., DIVYP Brno s.r.o.

10 ČESKÁ REPUBLIKA - LZE U NÁS ZLEPŠIT STAV MOSTŮ?
Ing. František Menšík, odborný garant sympozia

10 ZLATÉ MOSTY
Jaroslav Nosräti, NOSRETI a.s.

10 POSUZOVÁNÍ TRHLIN NA BETONOVÝCH MOSTECH PK DLE ČSN 736221
Ing. Václav Hvízdal, Pontex, spol. s r.o.

10 ZALOŽENÍ UNIE MOSTAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY
doc. Ing. Jan Tomek, CSc., UMČR

10 REVIZE PŘEDPISŮ PRO SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY
Ing. František Juráň, Dopravoprojekt Brno a.s.

DISKUZE

12.30 – 13.30
Polední přestávka - oběd

13.30 – 15.10 OKRUH II. - část 1 - Mosty v Evropě a ve světě
KONGRESOVÁ HALA
Předsedající: Ing. Ilja Hustý, Ing. Dana Jáňová, Ing. Jiří Mayer, Ing. Jiří Petrák, FEng.

15 POHYBLIVÉ MOSTY A LÁVKY
doc. PhDr. Dušan Josef, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební

20 ÚDOLNÍ MOST V TRASE SILNICE B 173 - OBCHVAT FLÖHA (D)
Dipl.-Ing. Henrik Saske, Saské státní ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu

20 VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÉ LÁVKY PŘES OLEJOVÝ PŘÍSTAV
V RAUNHEIMU (D)
Ing. et. Ing. arch. Ondřej Kozel, Bilfinger MCE Slaný s.r.o.

10 VÝROBNÍ DOKUMENTACE MOSTŮ V 3D - MOST V NIJMEGENU (NL) A MOST V SUNDSVALLU (SWE)
Ing. David Franc, Ing. Antonín Pechal, CSc. - Projektové a inženýrské služby

10 MOSTY PRO LRT BERGEN (N)
Ing. Petr Nehasil, Mgr. Ing. Michal Bernat, Ph.D., Ing. Pavel Mikuláštik,
Ing. Aleš Lubas, Ph.D., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

10 NOVÝ ZAVĚŠENÝ MOST PŘES FIRTH OF FORTH - NEZÁVISLÁ KONTROLA A PŘEPOČET (GB)
Ing. Václav Kvasnička, Ing. Petr Souček, Ing. Ondřej Dědek,
Ing. Michal Chůra, Pontex, spol s r.o.

15 SOUTĚŽ NA NOVÝ MOST SKURU, ŠVÉDSKO
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Petr Novotný, Ph.D.,
Ing. Michal Jurík, Ph.D., Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

pouze ve sborníku:
NOVÝ ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES ŘEKU MARITSU DOKONČEN (BG)
Ing. Jiří Jirásko, Ing. Jan Dubánek, SUDOP PRAHA a.s.
Lubomír Polák, OHL ŽS a.s. - klon Sofia

13.30 – 16.25 OKRUH III. - Mosty v České republice – věda, výzkum
JEDNACÍ SÁL D
Předsedající: doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. Ing. Pavel Šafář, Ph.D., Ing. Jan Volek

7.5 PŘÍČINY A POUČENÍ Z HAVÁRIE PROVIZORIA MS V CHRASTAVĚ
Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., Ing. Jiří Schindler, VPÚ DECO PRAHA a.s.

7.5 HAVÁRIE MOSTNÍHO PROVIZORIA TYPU MS V CHRASTAVĚ
doc. Ing. Věroslav Kaplan, CSc., plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D., Univerzita obrany

10 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ SILNIČNÍCH INTEGRÁLNÍCH MOSTŮ
Ing. Josef Kubíček, CSc., Kubíček Consult Liberec

20 OCELOVÉ SVODIDLO OMO, DALŠÍ VÝVOJ
Ing. Jaroslav Číhal, STAVBY OMO s.r.o., Ing. Igor Suza, Adam Mikulík, Mostní a silniční s.r.o.

10 MOSTNÍ DILATAČNÍ ZÁVĚRY FREYSSINET
Ing. Jiří Chmelík, SMP CZ, a.s.

10 DYNAMICKÁ ANALÝZA PŘESYPANÝCH MOSTNÍCH OBJEKTŮ
Ing. Vilém Jüttner, Ing. Filip Glovina, Link projekt s.r.o.

10 VYUŽITÍ DYNAMICKÉ ANALÝZY PRO STATICKÉ POSOUZENÍ MOSTU
Ing. Martin Krejcar, CSc., Ing. Josef Machač, INSET s.r.o.

10 VYUŽITELNOST KOMBINACE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE 3D LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A GEORADARU PRO KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKU MOSTU NA SILNICI I. TŘÍDY U OBCE KOSOVÁ HORA, ČESKÁ REPUBLIKA
Ing. Michaela Sekaninová, GEOVAP, spol. s r.o.
Ing. Ján Filipovský, Ph.D., Roadscanners Central Europe s.r.o.

10 ZAMĚŘENÍ DÁLNIČNÍHO MOSTU TECHNOLOGIÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A VYUŽITÍ 3D DAT PRO PROJEKT REKONSTRUKCE MOSTU
Ing. Lukáš Kutil, Ing. Marek Přikryl, Ph.D., Control System International a.s.
Ing. Martin Drnec, VIAPONT, s.r.o.

10 NUMERICKÁ SIMULACE SMYKOVÉHO NAMÁHÁNÍ PLOŠNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ V KOMOROVÝCH PRŮŘEZECH
Ing. Lubomír Jurášek, Ing. Petr Hradil, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
Ing. Petr Vymlátil, Ph.D., Designtec s.r.o.

10 EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM ODOLNOSTI VYBRANÝCH NOSNÝCH KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ PŘI PŮSOBENÍ POŽÁRU
Ing. Vladimír Suchánek, doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc., Univerzita Pardubice, DFJP- Katedra Dopravního stavitelství

10 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ ANALÝZA ZATÍŽITELNOSTI BETONOVÉHO OBLOUKOVÉHO MOSTU
Ing. Jiří Doležel, DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Ing. David Lehký, Ph.D., Ing. Martina Šomodíková, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.,
VUT v Brně, Fakulta stavební

10 VLIV ŠIKMOSTI ULOŽENÍ NA PRŮBĚH KROUTÍCÍHO MOMENTU
Ing. Marek Foglar, Ph.D., Bc. Karel Sodomka, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

10 DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ SPŘAŽENÉHO OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA DÁLNICI D47
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D., Ing. Petr Daněk, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
Ing. Filip Hustý, SHP TS s.r.o.

10 DYNAMICKÁ ODEZVA LÁVEK PRO CHODCE PŘI POUŽITÍ TLUMIČE KMITŮ
Ing. Josef Machač, Ing. Martin Krejcar, CSc., INSET s.r.o.

10 ALTERNATIVNÍ NÁVRH LÁVKY PŘES LABE U ČELÁKOVIC
Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., Ing. Pavlína Juchelková, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

10 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Z DLOUHODOBÉHO MONITORINGU BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA MOSTĚ V KOLÍNĚ
Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D., VPÚ DECO PRAHA a.s.
Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D., ČVUT v Praze, Kloknerův ústav

15.10 – 17.20 OKRUH II . - část 2 - Mosty v Evropě a ve světě
KONGRESOVÁ HALA
Předsedající: Ing. Robert Brož, Ing. Petr Klimeš, Ing. František Peléšek, Věra Syrová

20 MOST SUCHA BESKIDZKA V POLSKU
Ing. Jan Stupka, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

10 POSTŘEHY Z VÝSTAVBY MOSTŮ V POLSKU
Ing. Josef Ambrož, Skanska a.s., Divize silničního stavitelství, závod Mosty

10 MOST KLUSZKOWCE V POLSKU
Ing. Jan Stupka, FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Dr.-Ing. Richard Buba, SSF Ingenieure AG

10 EXTRADOSED KABELY A DODATEČNÉ PŘEDPĚTÍ MOSTU MA 532 A MD 532.1 NA ÚSEKU A1 ŚWIERKLANY - GORZYCZKI, POLSKO
Ing. Pavel Vaněk, VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.

10 VÝZNAMNÉ MOSTY NA NOVÉM ÚSEKU RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R1 NITRA -TEKOVSKÉ NEMCE
Ing. Karel Dahinter, CSc., Česká silniční společnost

10 PROJEKT MOSTŮ PŘES ÚDOLÍ LAZNÉHO A ŠTEFANOVSKÉHO POTOKA NA SLOVENSKÉ D1
Ing. Petr Novotný, Ph.D., Ing. Jiří Urban, Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., Ing. Libor Konečný, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

20 (Technologie - EU)
SPECIÁLNÍ SANAČNÍ A IZOLAČNÍ TECHNOLOGIE BASF DLE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ NORMY EN 1504/ ČÁST 1-10 V PRAXI, TJ. NÁTĚRY, STĚRKY, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A IZOLACE, NÁTĚRY OCELOVÝCH PRVKŮ A ZÁLIVKY - TEORIE
Ing. Libor Hlisníkovský, BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

20 20 LET ZKUŠENOSTÍ SE SANACEMI MOSTNÍCH OBJEKTŮ V ČR
Ing. Daniel Schönfelder, Sika CZ, s.r.o.

10 PRVNÍ DVĚ REALIZACE SPŘAŽENÝCH MOSTŮ ZA POUŽITÍ NOVÉ TECHNOLOGIE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ EMJ V ČESKU
Ing. Pavel Bulejko, Ing. Rastislav Schreiber, ABM Mosty s.r.o.

10 PŘÍNOS OBECNÝCH PŘEDPISŮ PRO PROVÁDĚNÍ HYDROIZOLACÍ MOSTŮ V RAKOUSKU A JEJICH PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc., Büsscher & Hoffmann GmbH, ČR
Bmst. Dipl. Ing. Karl Landl, Ing. Kons. Für Bauingenieurwesen, Büsscher & Hoffmann GmbH, Rakousko

17.25 DISKUZE – ZÁVĚR 1. DNE SYMPOZIA
19.30 – 24.00

HOTEL SANTON – Společenské setkání

26. 4. 2013 pátek – KONGRESOVÁ HALA HOTELU VORONĚŽ

08.00 – 10.25 OKRUH IV. - 1. část - Mosty v České republice – lávky, rekonstrukce
Předsedající: Ing. Antonín Brnušák, Ing. Václav Hvízdal, Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D., Ing. Alois Vybíral

20 NOVÁ OBLOUKOVÁ LÁVKA SE ZAVĚŠENOU MOSTOVKOU V SEMILECH
Ing. Pavel Jankůj, Zdeněk Argaláš, Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.

10 LÁVKA PRO PĚŠÍ PŘES VYDRU
Ing. Marek Foglar, Ph.D., SUDOP PRAHA a.s.

10 VÝVOJ PROVIZORIA PRO PĚŠÍ A CYKLISTICKOU DOPRAVU
Ing. Pavel Simon, Ing. Štěpán Kameš, Dušan Weinstein, Vladimír Fišer,
doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., Ing. Jiří Veselý, doc. Ing. Vladislav Salajka, CSc., VUT v Brně, Fakulta stavební

20 REKONSTRUKCE MOSTŮ PO POVODNI 2010 NA FRÝDLANTSKU
Ing. Zdeněk Hlasivec, Jindřich Jindra, Ing. Ivan Batal, SMP CZ, a.s., Divize D1 Dopravní stavby

10 MOST EVID. Č. 150-026 NA SILNICI II/150 HAVLÍČKŮV BROD
Ing. Pavel Jankůj, Zdeněk Argaláš, Ing. Petr Letocha, SDS EXMOST spol. s r.o.

10 REKONSTRUKCE SVINOVSKÝCH MOSTŮ
Ing. Pavla Gumanová, DOSING – Dopravoprojekt Brno Group s.r.o.
Ing. Luboš Kejík, SDS EXMOST spol. s r.o., Václav Procházka, MTEK, s.r.o.

10 REKONSTRUKCE ZAVĚŠENÉHO MOSTU V PRAZE NA JIŽNÍ SPOJCE
Ing. Ivan Batal, Milan Svoboda, Ing. Radim Cihlář, SMP CZ, a.s. Divize D1 Dopravní stavby

10 REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO UZLU PLZEŇ
Ing. Stanislav Kejval, Ing. Petr Žákovec, SŽDC, s. o.

10 ŽELEZNIČNÍ MOST V KM 349,657 (EV. KM 349,662) TRATI PLZEŇ – CHEB
Ing. Antonín Ságl, Ing. Jan Laifr, SUDOP PRAHA a. s.
Ing. Miroslav Hubka, Skanska a.s. – INFRAM a.s.

15 REKONSTRUKCE ŽST. PŘEROV, 1.STAVBA
SO 43-19-10 ŽST. PŘEROV, ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES BEČVU V KM 183,974
Ing. Gabriela Šoukalová, Ing. Dalibor Václavík, Ing. Petr Šťasta, Ing. Libor Hökl,
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

10 NÝTOVANÝ ŽELEZNIČNÍ MOST PŘES ULICI RUDOLFOVSKOU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s.r.o.

10 REKONSTRUKCE KLENBOVÝCH MOSTŮ BETONOVÝMI ČELY A PŘÍČNÝMI PŘEDPÍNACÍMI KABELY, PŘEDPÍNÁNÍ, ZKUŠENOSTI
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc., Ing. Jiří Strnad, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební

10.25 – 13.10 OKRUH IV. - 2. část - Mosty v České republice - novostavby
Předsedající: Ing. Miroslav Dobrovolný, MBA, Ing. Václav Podlipný, Petr Svoboda, Ing. Karel Šolín

20 ESTAKÁDA SOSNOVÁ NA SILNICI I/9, MÚK SOSNOVÁ, REALIZACE A DOPAD ZASTAVENÍ STAVBY A "KONZERVACE"
Ing. Josef Adamčík, SaM silnice a mosty a.s.

10 NÁVRH OCELOBETONOVÉHO ŽELEZNIČNÍHO MOSTU V KM 0,401 TRATI TÁBOR - BECHYNĚ
Ing. Antonín Pechal, CSc., Ing. Vojtěch Konečný, Ing. Petr Nečesal, Projektové a inženýrské služby
Ing. Tomáš Šlais, Ing. Pavel Rybár, Valbek, spol. s r.o.

15 VÝROBA A MONTÁŽ NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE TROJSKÉHO MOSTU
Ing. Jindřich Hátle, MBA, Ing. Ladislav Pokorný, Metrostav a.s., Divize 3
Ing. Jan Svoboda, Bilfinger MCE Slaný s.r.o.
Ing. Vladimír Janata, CSc., EXCON, a.s. Praha

15 MANIPULACE S DÍLCI OCELOVÉHO OBLOUKU TROJSKÉHO MOSTU
Ing. Jiří Lukeš, Ing. Tomáš Wangler, Metrostav a.s., Divize 5
Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., Ing. Radka Teplá, EXCON, a.s.

10 MONTÁŽ A PŘEDPÍNÁNÍ ZÁVĚSŮ NA TROJSKÉM MOSTĚ V PRAZE
Ing. Vladimír Janata, CSc., Ing. Dalibor Gregor, Ph.D., Ing. Michael Nečas, Ing. Radka Teplá, RNDr. Pavel Hloušek, Ph.D., EXCON, a.s.
Ing. Tomáš Klier, Pontex, spol. s r.o., Ing. Petr Koukolík, Metrostav, a.s., Divize 5

20 MOSTY NA OBCHVATU KOLÍNA
Ing. Petr Zíka, Ing. Jiří Elbel, SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Miroslav Gottwald, Metrostav a.s., Divize 4

10 MOST PŘES OPATOVICKÝ KANÁL V KM 1,624-I/37 BŘEZHRAD - OPATOVICE, PROJEKT A REALIZACE
Ing. Jan Dubánek, SUDOP PRAHA a.s.
Ivan Nehera, STRABAG a.s., Ing. Jiří Hájek, EUROVIA CS, a.s.

10 MOST V LIBICI NAD CIDLINOU
Ing. Václav Kvasnička, Ing. Michal Chůra, Pontex, spol. s r.o.
Přemysl Paulenka, Ing. Karel Frankota, JHP spol. s r.o.

10 ESTAKÁDA PŘES RETENČNÍ NÁDRŽ U TUNELŮ DOBROVSKÉHO V BRNĚ
Ing. Petr Fabian, Ing. Radek Menšík, DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
Ing. Ondřej Doubek, OHL ŽS, a.s.

10 DÁLNIČNÍ MOST U HRÁZE RYBNÍKA NADÝMAČ
Ing. Jiří Mikula, Ing. Aleš Meister, PRAGOPROJEKT, a.s.

15 D3 – PREFABRIKOVANÝ MOST PŘES ČERNOVICKÝ POTOK
Ing. Michal Kunc, Skanska a.s.

10 PROJEKT SPŘAŽENÝCH MOSTŮ PŘES ÚDOLÍ HRABYŇSKÉHO A KREMLICKÉHO POTOKA NA SILNICI I/11
Ing. Tomáš Dvořák, Ing. Pavel Kaláb, Ph.D., Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., Ing. Pavel Kolenčík,
Ing. Ilja Hustý, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

10 DÁLNIČNÍ MOST V INUNDAČNÍM ÚZEMÍ LUŽNICE NA D3
Ing. Tomáš Landa, PRAGOPROJEKT, a.s., Ing. Zdeněk Batal, Ing. Pavel Poláček, SMP CZ a.s.

13.10 – 13.30 Závěr sympozia – usnesení
13.30
Oběd

Sympozium je zařazeno do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT – A3 - 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání členů ČKA - 4 body.

Sekretariát sympozia: SEKURKON s.r.o.
Kancelář Brno
Šumavská 31
602 00 Brno, tel. 549 131 555
e-mail: brno@sekurkon.cz

Kancelář Praha
Thámova 18
180 00 Praha 8, tel. 224 817 994
e-mail: pivodova@sekurkon.cz

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY uděluje cenu MOSTNÍ DÍLO ROKU 2011

realizované novostavbě

MOST NA CYKLISTICKÉ STEZCE OSTRAVSKÁ PŘES DÁLNICI, SILNICI I/67 A ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP

Projekt: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Petr Mojzík, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Realizace: Skanska a.s., závod – Mosty

 

realizované novostavbě

MOST NA SILNICI I/67 PŘES BOHUMÍNSKOU STRUŽKU
V ÚSEKU SKŘEČOŇ – BOHUMÍN

Projekt: Ing. Lenka Zapletalová, Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Realizace: Firesta – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

 

realizované novostavbě

ESTAKÁDA PŘES TRAŤ A KOMUNIKACE PŘELOŽKA SILNICE I/9 MÚK SOSNOVÁ

Projekt: Ing. Marcel Mimra, PONTEX, spol. s r.o.
Realizace: SaM silnice a mosty a.s.

 

realizované rekonstrukci

MOST NAD PŘEPADEM RYBNÍKU BEZDREV

Projekt: Ing. Jan Sýkora, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Realizace: EUROVIA CS, a.s., závod České Budějovice

 

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY uděluje MIMOŘÁDNÉ UZNÁNÍ za celoživotní práci a aktivitu v oboru mosty

Ing. Ivan Anděl

Ing. Jan Kryštof

Ing. Miloslav Schneider

Ing. Petr Nezval

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů