Přihlásit

Smluvní podmínky FIDIC v Česku i zahraničí

čtvrtek 21. listopadu 2013
AZ personalistika, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Kód akce: 99341
Cena od: 2.500Kč bez DPH

SMLUVN͍ PODMÍNKY FIDIC V ČESKU I ZAHRANIČÍ

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 1 bod a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body.

Charakteristika semináře:
Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) a s jejich uplatněním v Česku, například v oblasti výstavby dopravní infrastruktury a metra, kde jsou využity v podobě Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací, respektive Všeobecných obchodních podmínek Magistrátu hlavního města Prahy. Seminář bude obsahovat řešení případových studií například s tématy přerušení realizace stavby a jeho dopadu do ceny díla, prodloužení lhůty pro dokončení s jeho následky, akceleraci realizace apod. Indikativní obsah níže.

Seminář je určen:
Seminář je zaměřen na investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu. Získané informace využijí manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci nebo soudci, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů.

Obsah semináře:
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils. Česká účast ve FIDIC. Smluvní (obchodní) podmínky podle českého práva. Místní vzorové smluvní podmínky. Některé místní vzorové smluvní podmínky podle FIDIC. Vykládací pravidla podle českého práva. Obchodní podmínky při zadávání veřejných zakázek.
Rozlišení smluvních podmínek FIDIC. Základní součásti smlouvy o dílo podle FIDIC. Souhrn smluvních dohod (korpus smlouvy). Zvláštní podmínky. Požadavky objednatele. Návrh zhotovitele. Výkresy. Specifikace a výkaz výměr. Odpovědnost za projektovou dokumentaci.
Alokace rizik podle FIDIC. CONS (Červená kniha). Struktura CONS . P&DB (Žlutá kniha).Struktura P&DB. EPC (Stříbrná kniha). Struktura EPC. Short Form of Contract. Struktura Short Form of Contract. DBO. Struktura DBO. Public Private Partnership a FIDIC DBO. Construction Subcontract. Struktura Construction Subcontract. Další vzorové dokumenty FIDIC. Alokace rizik objednatele a zhotovitele ve 1999 First Edition (Červená, Žlutá a Stříbrná kniha).
FIDIC v Česku. Smluvní podmínky FIDIC a jejich použití v právním systému České republiky. Správce stavby. Dodatečné stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. Změny a úpravy v kontextu zákona č. 137/2006 Sb. Stavební deník. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci. Průběh prací. Zpoždění. Přerušení. Zánik nesplněného závazku – ukončení smlouvy. Záruční doba a nárokování. Přímé platby podzhotovitelům. Limitace odpovědnosti. Příprava zvláštních podmínek.
Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací. Nevhodné úpravy ve zvláštních podmínkách. Následky narušení rozumné alokace rizik. Trendy využití vzorů FIDIC ve střední a východní Evropě. Fondy Evropské unie. Evropská investiční banka.
Cena díla podle FIDIC. Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková - tzv. "měřená zakázka" a cena nákladová).
Typy řízení a organizace výstavbového projektu podle FIDIC. Generální dodavatelství, Design and Build (EPC) a Construction Management (EPCM).
Řízení času podle FIDIC. Harmonogram (obsah harmonogramu podle FIDIC). Zpráva o postupu prací (obsah zprávy podle FIDIC). EOT claim. Time at large. Time is of the essence. CPM. Akcelerace. Mobilizace, demobilizace a re-mobilizace.
Claimy a Claim Management podle FIDIC. Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Předkládání claimů. Cenotvorba. Claimy na vyvolané dodatečné přímé náklady, výrobní režie a správní režie. Claimy při přerušení, zpoždění a akceleraci.
Změny a změnové procesy podle FIDIC. Nařízené, konstruktivní a dobrovolné změny. Podstatná změna v kontextu veřejnoprávní regulace. Změny podle FIDIC. Akcelerace.
Řešení sporů. Role správce stavby. Alternativní řešení sporů. Expertní metody řešení sporů. Panely pro řešení sporů (DAB). Řešení sporů podle FIDIC.
Zkoušky podle FIDIC. Individuální (Testing podle 7.4 FIDIC) , komplexní (Tests on Completion podle 9 FIDIC) a záruční zkoušky (Tests after Completion podle 12 FIDIC). Rozdíly v požadavcích na zkoušky mezi FIDIC CONS, PD/B a EPC. Lidské zdroje, materiály a zařízení pro zkoušky. Vlastnictví produktů vzešlých ze zkoušky. Ocenění a proveditelnost zkoušek. Součinnost objednatele. Součinnost veřejnoprávních orgánů ke spolupráci na zkouškách. Claimy v souvislosti se zkouškami.
Nepředvídatelnost podle FIDIC. Nepředvídatelné fyzikální jevy. Údaje o staveništi. Nepředvídatelné procesy přírodních sil. Vyšší moc. Zánik smlouvy při nemožnosti plnění.
Případové studie. Následky pozdního předání staveniště (claim, prodloužení, akcelerace). Následky přerušení (claim, povinnosti při přerušení, prodloužení).

Časový harmonogram:
08:30 - 09:00 registrace
09:00 - 10:30 1. programový blok
10:30 - 10:45 přestávka na kávu
10:45 - 12:00 2. programový blok
12:00 - 13:00 přestávka na oběd (oběd není­ v ceně vložného)
13:00 - 14:30 3. programový blok
14:30 - 14:45 přestávka na kávu
14:45 - 16:00 4. programový blok

Místo konání:
Olšanská 2643/1a, Praha 3 – Žižkov (tramvaj č.9, č.26, zastávka Olšanská)

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů