Přihlásit

Odpady, ekologická újma a další zákony k ochraně životního prostředí, ohlašování za rok 2012

čtvrtek 17. ledna 2013
Kancelář SEKURKON s.r.o., Thámova 18, Praha 8-Karlín

Kód akce: 99301
Cena od: 2.500Kč bez DPH

Odpady, ekologická újma a další zákony k ochraně životního prostředí, ohlašování za rok 2012
Aktuální zákony k ochraně životního prostředí v praxi

Charakteristika semináře:
Praktický výklad aktuálních povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (novela připravená k 1. 1. 2013), nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší platného od 1. 9. 2012, zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích platného od 1. 1. 2012, nového zákona č. 73/2012 Sb., o „chladivech" platného od 1. 9. 2012, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, zákona č. 76/2002 o integrovaném povolování, zákona č. 25/2008 Sb. o IRZ a ISPOP a zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě, který přináší k 1. 1. 2013 novou povinnost pro většinu podnikatelských subjektů a státních organizací.

Seminář je určen:
pro technické ředitele, vedoucí pracovníky, podnikové ekology, manažery EMS, pracovníky státní správy, obecních i městských úřadů, kteří se, při výkonu své pracovní činnosti, potřebují orientovat v problematice zákonů k ochraně životního prostředí a jejich uvádění do praxe.

Program semináře:
Blok č. 1
- odpadové hospodářství po novele „konkurenceschopnost" - povinnosti původce odpadů, oprávněné osoby, odpadový hospodář, základní popis odpadu, rozbory, Katalog odpadů, ILNO evidence a ohlašování, přeprava odpadů, EPLNO, POH, odpadové hospodářství v praxi
- nakládání s chemickými látkami a směsmi – povinnosti uživatele chemických látek a směsí, bezpečnostní listy, REACH, CLP, písemná pravidla, autorizovaná osoba, bezpečné nakládání s chemickými látkami v praxi, prevence závažných havárií, protokol o nezařazení
Blok č. 2
- ochrana ovzduší - nový zákon o ochraně ovzduší, prováděcí vyhláška, změny v kategorizaci zdrojů znečišťování ovzduší, měření emisí, nová úprava poplatků za znečišťování ovzduší, průběžná a souhrnná provozní evidence, kontroly technického stavu kotlů, změny stávajících povolení k provozu zdrojů znečišťování
- ochrana vod – vodní díla, povolení k nakládání s vodami, nakládání se závadnými látkami, provozní řády, poplatkové přiznání, povodňové plány, havarijní plány, zákon o vodovodech a kanalizacích
- integrovaná prevence, IRZ, ISPOP – ohlašovací povinnosti
- ekologická újma – základní povinnosti, provozní činnosti, základní hodnocení rizik, tabulka hodnocení, mapové podklady, podrobné hodnocení rizik, pojištění, EMS
- výkon kontrolní činnosti v oblasti životního prostředí, pokuty

Účastníci mohou zaměření semináře ovlivnit tím, že zašlou organizátorovi s přihláškou akce (nebo na e-mail sekurkon@sekurkon.cz) své náměty a konkrétní dotazy, na které lektor připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu semináře.

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 blok č. 1
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:00 pokračování bloku č. 1
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 – 14:30 blok č. 2
14:30 – 14:45 přestávka na kávu
14:45 – 16:00 pokračování bloku č. 2

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů