Přihlásit / Registrace

Veřejné zakázky aktuálně pro dodavatele

úterý 22. ledna 2013
Hotel Čechie, salonek Tenis, U Sluncové 618, 186 00 Praha 8

Kód akce: 99307
Cena od: 2.000Kč bez DPH

JEDNODENNÍ KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO DODAVATELE, ZÁJEMCE A UCHAZEČE – „JAK NECHYBOVAT PŘI ÚČASTI V ZADÁVÁNÍM ŘÍZENÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ A NABÍDEK", ZÁSADNÍ ZMĚNY V TZV. „VELKÉ NOVELE" ZVZ A NOVÝCH PROVÁDĚCÍCH VYHL. MMR K ZVZ

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 1 bod a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body.

Cíl konzultačního semináře:
Komplexní seznámení s vybranými ustanoveními tzv. „velké novely" zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinné od 1. 4. 2012 a 4 prováděcími vyhl. MMR č. 133, č. 230, č. 231 a č. 232/2012 Sb., účinnými od 1. 9. 2012, vztahujícími se k postavení dodavatele v rámci zadávacího řízení a to na příkladech ze současné aplikační praxe. Je určen osobám, které se pracovně u dodavatele (zájemce a uchazeče) zabývají komplexní administrativní, organizační a právní přípravou jak žádosti o účast a nabídky, tak i vlastní realizací účasti dodavatele v některém z druhů zadávacího řízení.

Charakteristika semináře (cílová skupina):
Je určen všem profesionálům, kterým na straně dodavatele jde o jedno a totéž: „jak z pohledu zájemce a uchazeče úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout účast v zadávacím řízení od přípravy žádosti a nabídky, přes jejich podání a komunikaci se zadavatelem, až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem".

Účastníci mohou zaměření semináře ovlivnit tím, že zašlou organizátorovi s přihláškou akce (nebo na e-mail sekurkon@sekurkon.cz) své náměty a konkrétní dotazy, na které lektoři připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu semináře.

Program jednodenního semináře:
Zásadní změny v postupech zadavatele a nové povinnosti dodavatele

1. Snížení limitů pro VZMR a ZPŘ.
2. Základní 3 zásady zadávacího řízení z pohledu platné judikatury.
3. Změny v omezení počtu dodavatelů v rámci některých druhů zadávacích řízení.
4. Dodavatel jako dotovaný zadavatel – nové limity a povinnosti.
5. Veřejné zakázky malého rozsahu a její právní úskalí – účast dodavatele v VZMR, možnosti právní obrany dodavatele proti jednání zadavatele v rozporu se § 6 ZVZ.
6. Nový postup v rámci jednacího řízení bez uveřejnění při tzv. „vícepracích" v rámci veřejných zakázek na stavební práce.
7. Textová část zadávací dokumentace musí být povinně na profilu zadavatele.
8. Poskytování kvalifikační a zadávací dokumentace, postupy zadavatele při podávání dodatečných informací a opravě chyb v těchto dokumentech a povinnost prodloužení lhůt při změně zadávacích podmínek.
8. Stanovení požadavků na prokázání splnění základních, profesních a technických
kvalifikačních předpokladů - zrušena kvalifikace „ekonomická a finanční" a povinný rozsah požadavků zadavatele pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Doba k prokazování splnění kvalifikace dle jednotlivých druhů zadávacích řízení. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis ze systému certifikovaných dodavatelů a zahraniční seznam dodavatelů,
9. Doklady k prokazování splnění kvalifikace, pravost a stáří dokladů a postupy při změně kvalifikace.
10. Právní úskalí při prokazování kvalifikace subdodavatelem, v rámci společné nabídky a zahraničním dodavatelem, poskytnutí součinnosti dodavatele při předkládání dokladů v rámci ZPŘ a nová omezení v rámci vyjasňování kvalifikace.
11. Nové právní a formální náležitosti žádosti a nabídky, lhůty pro podání žádostí a nabídky a 3 formy složení jistoty.
12. Nové otevírání obálek „IHNED" po skončení lhůty pro podání nabídek, vysvětlení nabídky a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a nová omezení pro rozsah hodnotících kritérií.
13. Zpráva o posuzování a hodnocení nabídek a právo na nahlédnutí do ní a uzavření smlouvy s vybraných uchazečem.
14. Opravné prostředky proti rozhodnutí zadavatele, ÚOHS a soudů – 4 druhy Námitek : proti úkonům zadavatelem, proti zadávacím podmínkám, proti vyloučení a proti výběru nejvhodnější nabídky, právní náležitosti Námitek a Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, složení kauce, Rozklad, Žaloba a Kasační stížnost, právní náležitosti ostatních opravných prostředků a lhůty pro podání a postup zadavatele při jejich vyřizování.
15. Nové sankce pro dodavatele při porušení ZVZ, rejstřík osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:00 2. programový blok
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 – 14:30 3. programový blok
14:30 – 14:45 přestávka na kávu
14:45 – 16:00 4. programový blok

Místo konání:
Hotel Čechie, salonek Tenis (metro B nebo tramvaj č.3, č.8, zastávka Invalidovna) 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů