Přihlásit

Veřejné zakázky aktuálně pro zadavatele

úterý a středa 15.-16.1.2013
Hotel Čechie, U Sluncové 618, 186 00 Praha 8

Kód akce: 99302
Cena od: 3.750Kč bez DPH

DVOUDENNÍ KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ PRO ZADAVATELE – „JAK NECHYBOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK", VČETNĚ TZV. „VELKÉ NOVELY" A PROVÁDĚCÍCH VYHL. MMR K ZVZ

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání
ČKAIT – A3 – 2 body a systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 3 body.

Cíl konzultačního semináře:
Komplexní seznámení s tzv. „velkou novelou" zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinnou od 1. 4. 2012 a 4 prováděcími vyhláškami MMR č. 133, č. 230, č. 231 a č. 232/2012 Sb., účinnými od 1. 9. 2012, a to na příkladech ze současné aplikační praxe. Je určen osobám, které se pracovně u zadavatele zabývají komplexní administrativní, organizační a právní realizací zadávacího řízení.

Charakteristika semináře (cílová skupina):
Je určen všem profesionálům, kterým na straně zadavatele jde o jedno a totéž: „jak z pohledu zadavatele úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout realizaci zadávacího řízení od přípravy a zahájení až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem".
Účastníci mohou zaměření semináře ovlivnit tím, že zašlou organizátorovi s přihláškou akce (nebo na email sekurkon@sekurkon.cz) své náměty a konkrétní dotazy, na které lektoři připraví odpovědi a aktuálně je zařadí do programu semináře.

Program dvoudenního semináře:
1. Den: Stanovení požadavků na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a tzv. publikační činnost zadavatele v rámci povinného zveřejňování údajů o průběhu zadávacího řízení

1. Stanovení požadavků na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelem požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách je základem úspěchu každého zadavatele v rámci realizace zadávacího řízení v souladu se ZVZ. Rozsah požadavků zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů versus jednotlivé způsoby prokazování kvalifikace s upozorněním na chyby při jejím prokazování. (§§ 50-62 ZVZ)

2. Předběžné oznámení veřejného zadavatele, odůvodnění veřejné zakázky a uveřejňování smluv, výše skutečné uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů – 3 nová ustanovení ZVZ ( §§ 86, 156 147a ZVZ) jakožto nové právní instituty posilující transparentnost zadávacího řízení ve vztahu k omezení případného korupčního jednání a následné kontroly ze strany nejširší veřejnosti.

2. Den - Zásadní změny v postupech zadavatele
1. Snížení limitů pro VZMR a ZPŘ
2. Základní 3 zásady zadávacího řízení z pohledu platné judikatury.
3. Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a dělení VZ na části v souladu se ZVZ.
4. Významná veřejná zakázka jako nový pojem a změny v omezení počtu dodavatelů v rámci některých druhů zadávacích řízení.
5. Veřejné zakázky malého rozsahu a její právní úskalí.
6. Nový postup v rámci jednacího řízení bez uveřejnění při tzv. „vícepracích" v rámci veřejných zakázek na stavební práce.
7. Textová část zadávací dokumentace musí být povinně na profilu zadavatele.
8. Obsah kvalifikační a zadávací dokumentace dle ZVZ a vyhl. MMR č. 230 a č. 231/2012 Sb., a postupy zadavatele při poskytování této dokumentace, při podávání dodatečných informací a opravě chyb v těchto dokumentech a povinnost prodloužení lhůt při změně zadávacích podmínek.
8. Nové právní a formální náležitosti žádosti a nabídky, lhůty pro podání žádostí a nabídky a 3 formy složení jistoty..
9. Činnost hodnotící komise – nově otevírání obálek „IHNED" po skončení lhůty pro podání nabídek, kontrola úplnosti nabídek při otevírání obálek, nové protokoly o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek, nová omezení v rámci vyjasňování kvalifikace, vysvětlení nabídky a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
10. Nová omezení pro rozsah hodnotících kritérií.
11. Zpráva o posuzování a hodnocení nabídek a uzavření smlouvy.
12. Povinné zrušení zadávacího řízení byla-li podána 1 nabídka a nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení 1 nabídka.
13. Rámcové smlouvy, dynamický nákupní systém, opční právo a dělení VZ na části.
14. Opravné prostředky proti rozhodnutí zadavatele, ÚOHS a soudů – 4 druhy Námitek, Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, Rozklad, Žaloba a Kasační stížnost – právní náležitosti opravných prostředků a lhůty pro podání a postup zadavatele při jejich vyřizování.
15. Nové sankce pro zadavatele při porušení ZVZ.

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:00 2. programový blok
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 – 14:30 3. programový blok
14:30 – 14:45 přestávka na kávu
14:45 – 16:00 4. programový blok

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů