Přihlásit

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a vyhrazená technická zařízení ve výstavbě

20. září 2022
webinář

Kód akce: 98331
Cena od: 2200 bez DPH

Webinář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu.

Webinář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKA.

Anotace

 • Stavební zákon předepisuje základní obecné a technické požadavky na bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochranu a použití vyhrazených technických zařízení ve výstavbě.
 • Požadavky na BOZP, především na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi předepisuje zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí NV č. 591/2006 Sb.
 • Požadavky na zajištění požární ochrany specifikuje zákon č. 133/1985 Sb. a k němu vydané vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
 • Vyhrazená technická zařízení (VTZ - tlaková, plynová, zvedací zařízení a elektrická zařízení) jsou definována zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce spolu s vyhláškami k VTZ č. 18/1979 Sb., č. 19/21979 Sb., č. 21/1979 Sb.
 • Vyhrazená elektrická zařízení jsou rozvedena ve vyhlášce č. 73/2010 Sb. (bývalá vyhláška č. 20/1979 Sb.) a vyhlášce č. 50/1978 Sb.
 • Cílem webináře je seznámit účastníky s novými právními předpisy ve výše uvedených oblastech a jejich vazbou na rozhodující zákon pro výstavbu, tj. stavební zákon.

Cílová skupina

 • Architekt stavby, projektant stavby, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP na staveništi, technický dozor stavebníka/stavební dozor u staveb svépomocí, stavebník (investor, developer, zadavatel stavby), autorizovaný inspektor a další pracovníci v oblasti výstavby (autorizovaný inspektor, energetický specialista, revizor VTZ)

Lektor

 • Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Program

 1. Stávající platný a účinný stavební zákon č. 183/2006 Sb. a nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (doposud pouze platný s předpokládanou komplexní účinností od 1. 7. 2023)
 2. Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 3. Zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb.
 4. Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích (koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi a oznámení o užívání stavby na oblastní inspektorát práce)
 5. Stávající zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a jeho nová prováděcí NV k tlakovým, plynovým, zvedacím a elektrickým zařízením (účinnost od 1. 7. 2022)
 6. Prezentace pomůcek a diskuze k problematice BOZP

Časový harmonogram

 • 08.45 - 09.00 Registrace účastníků – přes aplikaci Teams
 • 09.00 - 10.10 Blok 1, 2
 • 10.10 - 10.20 Přestávka
 • 10.20 - 11.30 Blok 3, 4
 • 11.30 - 11.50 Přestávka
 • 11.50 - 13.00 Blok 5, 6

Účastníci obdrží prezentaci lektora po webináři a také osvědčení o účasti.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2022 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů