Přihlásit / Registrace

VZ malého rozsahu a ZPŘ 2020 - vč. elektronického zadávání a vztahu k registru smluv - nový termín v jednání

2021
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód akce: 99579
Cena od: 2600 bez DPH

Veřejné zakázky malého rozsahu a ZPŘ 2019 - vč. elektronického zadávání a vztahu k registru smluv

Na základě vládních opatření jsme nuceni přesunout konání semináře z termínu 26. 11. 2020 na dobu, až se situace uklidní. Zatím nebyl stanoven konkrétní termín. O změnách Vás budeme informovat.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-435/2018

Cílová skupina:
Seminář je určen zadavatelům veřejných zakázek na všech úrovních (obce, města, kraje, školy, nemocnice, sociální zařízení aj. příspěvkové organizace, obchodní společnosti obcí a měst, správní úřady, sektoroví zadavatelé, dotovaní zadavatelé) - pracovníkům, kteří jsou odpovědni za zadávání veřejných zakázek (investice a pořizování dodávek či služeb). Na menších obcích též starostům a členům obecních rad.

Cíle semináře:
Cílem semináře je seznámit zadavatele s problematikou veřejných zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení, a to v souladu s (novým) zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který nabyl účinnosti 1.10.2016. Zákon přinesl výrazné obsahové změny zadávacích řízení.
Od nabytí účinnosti zákona uplynula doba delší než 3 roky, a tak budou lektorem přednášeny praktické zkušenosti s jeho aplikací, vč. rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Zákon poskytuje řadu možností, jak řízení zefektivnit (vyzvání uchazeče k doplnění nabídky) či jak legálně vyloučit z řízení nekvalitní dodavatele (vyloučení pro nezpůsobilost při špatných vlastních zkušenostech či dokonce zkušenostech jiných zadavatelů).
Mnoho institutů z nové právní úpravy je vhodné použít i při zadávání zakázek malého rozsahu. Zadavatelům bude doporučeno, jak nově nastavit své interní předpisy, aby zadávací řízení bylo plně v souladu s právním řádem.
V neposlední řadě budou posluchači proškoleni, jak administrovat veřejné zakázky plně elektronicky, což vyžaduje zákon v zadávacích řízeních od 18.10.2018. Dále bude lektorem vysvětleno, zda a jak mají tuto povinnost splnit u veřejných zakázek malého rozsahu.
Posluchačům bude rovněž vysvětlen vztah zákona o zadávání veřejných zakázek k zákonu o registru smluv.

Program semináře:
I. blok 9:00 až 10:30
1. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek - nabytí účinnosti, přechodná ustanovení.
2. Povinnost vést elektronické zadávací řízení, a to od 18.10.2018.
3. Vztah k registru smluv.

přestávka 10:30 až 10:45

II. blok 10:45 až 12:15
4. Změny, které přináší nová právní úprava a mají vliv na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení
o zrušení podpůrných právních předpisů; nové pojmy (poddodavatel)
o nová zásada zadávacího řízení - přiměřenost
o možnost oficiálních konzultací s dodavateli před zahájením řízení
o vyloučení uchazeče pro jeho neschopnost a špatné zkušenosti.
o normy ISO
o splátkový kalendář u daní, veřejného zdravotního a sociálního pojištění
o dodatečná možnost doplnění dalších dokladů v nabídce, doplnění položkového rozpočtu
o stanovení vzorce pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu
o možnost zohlednit kvalitní nabídku - pevná cena za předmět plnění
o platby přímo subdodavatelům
o nová možnost zrušit zadávací řízení

přestávka 12:15 až 12:30

III. blok 12:30 až 14:00
5. Praktické příklady - vzorová zadávací dokumentace, zadávací řízení krok za krokem
o tvorba zadávací dokumentace v souladu se základními zásadami zákona a její zveřejnění
o prohlídka místa plnění
o vysvětlení nabídky
o příjem nabídek uchazečů
o komise pro otevírání obálek, otevírání obálek s nabídkami, protokol o otevírání obálek; vyhotovení listiny přítomných uchazečů
o vyřazení vadných nabídek (při otevírání obálek)
o komise pro posouzení a hodnocení nabídek, včetně případných odborníků z dané oblasti
o posouzení kvalifikace/způsobilosti uchazečů
o výzva k doplnění, objasnění kvalifikace/způsobilosti uchazečů, vyloučení uchazečů
o výzva k vysvětlení nabídky, jejímu doplnění
o vyřazení nevyhovujících nabídek (obsahově vadná nabídka)
o výzva k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny
o protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
o vyhotovení závěrečné zprávy o nabídkách
o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
o oznámení výsledků zadávacího řízení uchazečům
o příjem námitek uchazečů a jejich vyřízení
o součinnost při uzavírání smlouvy s vybraným uchazečem
o zveřejnění uzavřené smlouvy
o zveřejnění skutečné výše plnění za zakázku a seznam subdodavatelů na profilu zadavatele
o vyhotovení archivní dokumentace o průběhu zadávacího řízení
6. Shrnutí, dotazy a společná diskuze.

Mgr. Ing. Jan Hajzler - odborník na veřejné zakázky s řadou praktických zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, veřejné vysoké školy; přednášející se dále věnuje problematice veřejných zakázek v obecní samosprávě, spolupracuje s advokátními kancelářemi na rozborech zadávacích řízení z pohledu aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a dále působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Přednášejíci se rovněž věnuje publikační činnosti (zejm. na prestižním serveru epravo.cz).

Akci připravuje


Naši partneři

© 2021 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů