Přihlásit / Registrace

Druhotné suroviny v zemních pracích

12. prosince 2019
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód akce: 99572
Cena od: 3200 bez DPH

Druhotné suroviny v zemních pracích

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT. Celoživotní program vzdělávání A3 – 1 bod.

Anotace
Používání druhotných suroviny v zemních pracích je nedílnou součástí aktuálního trendu vedoucímu k cirkulární ekonomice a strategii udržitelného rozvoje. Česká republika patří v evropském kontextu k úspěšným zemím, které druhotné materiály v zemních pracích, především na stavbách dopravní infrastruktury, již déle než 25 let používá. V rámci semináře bude pozornost zaměřena především na uplatnění druhotných surovin, které se vyskytují ve velkých objemech a ke kterým patří:

  • vedlejší energetické produkty (popílky, škvára, elektrárenské strusky, fluidní popílky, ložový popel)
  • vedlejší produkty metalurgie železa a oceli (vysokopecní a ocelářské strusky)
  • uhelná hlušina (prohořelá a neprohořelá)
  • recykláty (recyklovaný beton, cihly, směsné recykláty, recyklovaný štěrk kolejového lože)

Nebudou opomenuty ani zatím relativně "exotické" materiály, se kterými mají zkušenosti v zahraničí (např. plasty a pneumatiky, produkty spalování papírenských kalů, biomasy, kalů z čistíren odpadních vod apod.).

U prezentovaných materiálů budou popsány okrajové podmínky jejich použití, rizika, kterým je nutno předcházet a předpisová základna, která jejich používání řídí.

Účastníci budou seznámeni s přípravou technické zprávy (technical report) Alternative materials in earthworks zpracovávané technickým výborem CEN 395 Zemní práce, jejíž návrh by měl být připraven k diskusi do konce roku 2020.

Cílová skupina:
Seminář je určen pro pracovníky stavebních firem, které se zabývají zemními pracemi, nejen pro potřeby dopravní infrastruktury; pro projektanty, kteří se zabývají projekčními návrhy zemních prací; pracovníky zkušebních laboratoří, geotechniky a pracovníky technických dozorů investora.

Program semináře:
1) Úvod – udržitelný rozvoj a cirkulární ekonomika
2) Vedlejší energetické produkty
3) Vedlejší produkty metalurgie železa a oceli
4) Uhelná hlušina
5) Recykláty
6) Produkty spalování jiných materiál (komunální odpad, biomasa, papírenské kaly)
7) Vedlejší produkty metalurgie neželezných kovů
8) Pneumatiky, plasty
9) Příprava nové technické zprávy TR Alternative materials in earthworks
10) Závěr

Lektor: Doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. (SG Geotechnika a.s /VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební)

Harmonogram:
Registrace 8:30 - 9:00
Seminář 9:00 - 14:30

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2020 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů