Přihlásit / Registrace

Zadržování vody a krajinné úpravy, vliv na krajinu, obce a města, dotační tituly OPŽP, MZE a jiné

18. září 2018
Thámova 18a, Praha 8 - Karlín

Kód akce: 99541
Cena od: 1700Kč bez DPH

ZADRŽOVÁNÍ VODY A KRAJINNÉ ÚPRAVY, VLIV NA KRAJINU, OBCE A MĚSTA - dotační tituly OPŽP, MZE a jiné

Zařazeno v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání ČKA - 2 body.

Charakteristika semináře:
Seminář věnovaný problematice zadržování vody v krajině a krajinným úpravám, které zadržování vody pozitivně ovlivňují, způsobům zvýšení biodiverzity krajiny, posílení přirozené funkce krajiny, zvýšení povodňové ochrany intravilánu, podpoře protipovodňových opatření a dále informacím o možnostech financování těchto opatření prostřednictvím dotací.

Část A je věnována problematice povrchového odtoku vody, zadržování vody, praktickým opatřením ovlivňujícím zadržování vody v krajině a vznik povodní, včetně opatření plošného a technického charakteru.

V části B semináře účastníci obdrží praktické rady a informace k možnosti financování uvedených opatření prostřednictvím dotací. Vhodné dotační tituly zaměřené na podporu biodiverzity, hospodaření s dešťovou vodou, zadržování vody v krajině. Příprava a plánování záměrů, postup podání žádosti, její úspěšná realizace a profinancování. Požadavky na správné zpracování dotační žádosti, představení podporovaných aktivit, míry podpory i nároků na oprávněnost žadatelů. Na modelových příkladech budou ukázány vhodné postupy přípravy projektů, dokumentací a studií záměrů.

Součástí semináře je diskuze a odpovědi na dotazy účastníků. Účastníci obdrží materiály zpracované lektorem a osvědčení o účasti na semináři.

Seminář je určen:
Zástupcům z řad veřejných subjektů, obcí a měst, kteří řeší tuto problematiku na místní či regionální úrovni. Dále pracovníkům řídících orgánů firem a správcům budov, majitelům nemovitostí a manažerům zodpovědným za hospodaření s vodou.

Program semináře:
Část A
08:30 – 09:00 Registrace účastníků

09:00 – 10:15 doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

Vznik povrchového odtoku, vysušení krajiny resp. povodní
Vliv stavu krajiny na vznik nadměrného odtoku a povodní
Jednotlivé složky retence vody v krajině

10:15 – 10:25 přestávka

10:25 – 11:30 doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

Možnosti prevence před suchem a povodněmi:
Opatření plošného charakteru – způsoby hospodaření
Přírodě blízká opatření na toku a v nivě a jejich potenciál z hlediska retence vody
Opatření technického charakteru – retenční nebo ochranná (úpravy koryta, poldry, vodní nádrže, hrázky, ...)
Varovné systémy
Dotazy, diskuze

11:30 – 11:50 přestávka

Část B
11:50 – 12:50 Ing. Pavel Sehnal

Oblasti podpory – voda, krajina, parkové úpravy, eroze a sanace
Dotace z OPŽP – představení podporovaných oblastí
Dotace z OPŽP – výzvy, míra podpory, způsobilé náklady
Dotace z OPŽP – postup přípravy projektu a žádosti, plánování

12:50 – 13:00 přestávka

13:00 – 14:00 Ing. Pavel Sehnal

Dotace MZe – výzvy, míra podpory, způsobilé náklady
Priority MŽP – Dotační titul „Dešťovka"
Ostatní dotační tituly
Plánování pro obce a města, územní plánování
Dotazy, diskuze

14:00 Zakončení semináře

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů