Přihlásit / Registrace

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení

26. února 2019
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Kód akce: 99540
Cena od: 2100 bez DPH

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo akreditace: AK/PV-435/2018

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit posluchače se zadáváním zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení, a to v souladu s přijatým zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, účinným od 1. 10. 2016.
Řadu institutů z nové právní úpravy lze vhodně použít i při zadávání zakázek malého rozsahu a zjednodušeného podlimitního řízení. Seminář Vás provede krok za krokem celým řízením (příprava zadání, výběr dodavatele, uzavření smlouvy atd.). Zadavatelům bude doporučeno, jak nastavit své interní předpisy, aby zadávací řízení bylo plně v souladu s českým právním řádem a evropskými směrnicemi.

Cílová skupina:

Seminář je určen zadavatelům veřejných zakázek na všech úrovních (obce, města, kraje, školy, nemocnice, sociální zařízení, příspěvkové organizace, obchodní společnosti obcí a měst, správní úřady, sektoroví zadavatelé, dotovaní zadavatelé) - pracovníkům, kteří jsou odpovědni za zadávání veřejných zakázek (investice a pořizování dodávek či služeb). Na menších obcích též starostům a členům obecních rad.
Seminář je rovněž určen i pro dodavatele účastnící se výběrových či zadávacích řízení.

Lektor: Mgr. Ing. Jan Hajzler

Výčet témat:

• Změny v novém zákoně, mající vliv na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení
• Praktické příklady pro zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení - zadávací dokumentace, postup v řízení krok za krokem
• Praktická doporučení pro úpravy interního předpisu pro oblast veřejných zakázek malého rozsahu v souladu s novým zákonem
• Shrnutí, dotazy a společná diskuze

Program s harmonogramem:

8:30 – 9:00   Registrace

9:00 až 10:30    Změny v novém zákoně, které mají vliv na veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení:

• zrušení podpůrných právních předpisů; nové pojmy (poddodavatel)
• nová zásada zadávacího řízení - přiměřenost
• možnost oficiálních konzultací s dodavateli před zahájením řízení
• vyloučení uchazeče pro jeho "neschopnost"
• možnost zohlednit kvalitní nabídku
• stanovení vzorce pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu
• nová možnost zrušit zadávací řízení a řada dalších

10:30 – 10:45 pauza na občerstvení

10:45 až 12:15    Praktické příklady pro zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení - vzorová zadávací dokumentace, postup řízení krok za krokem - v souladu s novým zákonem:

• příprava zadávací dokumentace a její zveřejnění
• příjem nabídek uchazečů
• otevírání obálek, vyřazení vadných nabídek, protokol o otevírání
• komise pro posouzení a hodnocení nabídek (vč. odborníků)
• posouzení kvalifikace/způsobilosti uchazečů
• výzva k doplnění, objasnění kvalifikace/způsobilosti uchazečů, vyloučení uchazečů
• vyřazení nevyhovujících nabídek (obsahově vadná nabídka)
• výzva k vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny
• protokol z jednání hodnotící komise a závěrečná zpráva
• rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení výsledků
• příjem námitek uchazečů a jejich vyřízení
• uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, zveřejnění smlouvy
• zveřejnění skutečné výše plnění za zakázku na profilu zadavatele
• vyhotovení archivní dokumentace o průběhu zadávacího řízení

12:15 – 12:30 pauza na občerstvení

12:30 až 14:00    Praktická doporučení pro úpravy interního předpisu pro VZMR v souladu s novým zákonem. Shrnutí, dotazy a společná diskuze

Účastníci dostanou k dispozici tištěnou prezentaci a rovněž přehledný postup, jak postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a vzorový vnitřní předpis pro veřejné zakázky malého rozsahu.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Plugo.cz - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů