Přihlásit / Registrace

Stavební zákon po aktuální novele

23. října 2018
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98258
Cena od: 2.000Kč bez DPH

SEMINÁŘ BYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠEN!

Změny v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon po jeho novele č. 225/2017 Sb.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy vzdělávání- ČKA – 2 body.

Seminář je určen:
pro projektanty, architekty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),investiční a stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost.

Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 22 novel. Novelizace č. 225/2017 Sb. účinná od 1. 1. 2018 vyvolá novelizaci celkem 44 dalších stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody). Spolu s touto novelou byly novelizovány nejdůležitější prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu: vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb. a vyhláška č. 503/2006 Sb. novelizace vyhlášky č. 499.

Lektor:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Program semináře:

  1. Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
  2. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou č. 225/2017 Sb.
  3. Úpravy vyvolané novelou č. 405/2017 Sb. vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
  4. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech.
  5. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

Časový harmonogram semináře:

08.30 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
10.30 Přestávka – káva
10.45 Pokračování odborného programu
12.15 Přestávka, oběd (z hotelového menu), v ceně semináře
12.45 Pokračování odborného programu + diskuse
15.00 Předpokládané ukončení

Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKA.

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2019 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů