Přihlásit / Registrace

Lektoři

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde dále absolvovala státní rigorózní zkoušku a doktorský studijní program. Působila v advokacii a následně krátce i jako právník u Veřejného ochránce práv. V současné době se věnuje lektorské a pedagogické činnosti, pořádá firemní školení na klíč a poskytuje…

Ing. Boris Biely

Ing. Boris Biely

Vysokoškolský pedagog na VUT FAST Brno, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb, se specializací na realizaci staveb a řízení stavební výroby, autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby. Autor či spoluautor řady publikací - studijních opor, průvodců, odborných, znaleckých i soudních posudků. V praxi se zabývá prováděním…

doc. Ing. Lenka Bodnárová , Ph.D.

doc. Ing. Lenka Bodnárová , Ph.D.

Přednášející na Fakultě stavební VUT v Brně. Od roku 1999 členka týmu pracovníků vědeckovýzkumného záměru VVZ MSM 261100008 - Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích.

doc. Ing. Petr Bouška, CSc.

Kloknerův ústav ČVUT v Praze.

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.

prof. Ing. Radim Čajka, CSc.

Vedoucí Katedry konstrukcí VŠB-TU Ostrava, pracovník Znaleckého ústavu FAST, člen FBI VŠB-TU Ostrava. Je odborníkem v oblasti betonových konstrukcí, zakládání staveb, staveb na poddolovaném území, interakce staveb a podloží, metody konečných prvků (MKP), teplotně namáhaných konstrukcí a požární odolnost stavebních konstrukcí. 

Mgr. Martin Čech

Mgr. Martin Čech

Právník se šestiletou praxí v oblasti zadávání veřejných zakázek, kontroly veřejných zakázek a metodické podpory při zadávání veřejných zakázek. V současné době působí na Ministerstvu pro místní rozvoj v odboru veřejného investování, který zpracovává právní předpisy upravující veřejné zakázky.

Ing. Yvetta Diaz

Ing. Yvetta Diaz

V roce 1985 vystudovala Fakultu stavební VUT v Brně obor Pozemní stavby. Od roku 2000 provozuje inženýrskou činnost ve stavebnictví – stavebně technické dozory, rozpočtování staveb. Působí jako asistent na stavební fakultě VUT v Brně – Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Od roku 2012 studuje kombinované doktorské…

Doc. Ing. Karel Dočkal, Csc.

Doc. Ing. Karel Dočkal, Csc.

Vystudoval Stavební fakultu VUT v Brně, specializace průmyslová výroba stavebních hmot a dílců, dále vědní obor technologie staveb a stavební materiály. V současné době přednáší na Stavební fakultě VUT v Brně v kurzech: Technologie stavebních procesů I a II - Provádění betonových konstrukcí - Příprava a realizace staveb-…

doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

Doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál je vedoucím katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze.

JUDr. Miroslav Frýdek

JUDr. Miroslav Frýdek

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.V minulosti pracoval na Ústavním soudu ČR. Absolvoval stáž u Trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR. V současné době pracuje jako vysokoškolský učitel na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, dále je lektorem modulů…

Ing. Jiří Chládek, CSc.

Ing. Jiří Chládek, CSc.

Po studiu VŠ, kdy brigádně pracoval na stavbách mostů v Pardubicích a na Zvíkově, nastoupil u Staveb silnic a železnic. Během prezenční služby byl vojenským stavbyvedoucím mostů trati Orlov - Plaveč - Podolinec. Další zkušenosti získával u Mostního obvodu ČD v přepočtové kanceláři. Následně pracoval ve funkci mostního…

Ing. Vladimír Janata, CSc.

Ing. Vladimír Janata, CSc.

Absolvent FSv ČVUT. V roce 1990 založil s kolegy projekční firmu EXCON, kde zpracovává koncepční řešení a vede některé projekty ocelových konstrukcí, autor normy ČSN 73 2604 – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí. Ke stěžejním patří například zastřešení Sazka Arény a hangár v Mošnově. Je autorem České normy…

Ing. Pavel Jirka

V roce 1996 absolvoval Vysokou vojenskou školu ve Vyškově. Během své vojenské služby působil (mimo jiné) v oblasti vrcholové ekonomické kontroly. Z resortu obrany odešel v roce 2002, aby se věnoval poradenství při zadávání veřejných zakázek. Od roku 2002 do roku 2015 působil jako konzultant a jednatel společnosti Veřejné zakázky…

Mgr. Jakub Joska

Mgr. Jakub Joska

Ve své praxi se Jakub Joska dlouhodobě specializuje na finanční právo, právo veřejných zakázek a procesní právo.V oblasti finančního práva se Jakub Joska zaměřuje především na právo kolektivního investování. Od roku 2006 se významně podílel zejména na reálném rozvoji sektoru non UCITS fondů v České republice.Jakub Joska…

JUDr. Daniel Kaplan, LL.M.

JUDr. Daniel Kaplan, LL.M.

Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a postgraduálního studia na Právnické fakultě Universität Bayreuth, SRN. Od r. 2005 působil jako advokátní koncipient a následně též jako advokát v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, od konce roku 2008 pak působí v advokátní kanceláři HÁJEK ZRZAVECKÝ.…

Ing. Ivona Klabouchová

Ing. Ivona Klabouchová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po ukončení studia pracovala deset let v celní správě Československé a poté České republiky. Během svého působení v celní správě se specializovala zejména na problematiku celního tarifu a původu zboží. Čtyři roky řídila odbor celní politiky a celního tarifu na Generálním…

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc.

Kloknerův ústav ČVUT v Praze, Oddělení stavebních materiálů. 

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M.

Odborník na stavební smluvní právo, poradce viz www.klee-consulting.com, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, lektor například pro FIDIC, soudní znalec a rozhodce. Autor knihy „Smluvní podmínky FIDIC" a „Stavební smluvní právo" viz www.wolterskluwer.cz a knihy „International Construction Contract Law", vydané…

JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Právnická fakulta MU Brno, Katedra správní vědy a správního práva, členka Výkladové komise pro vodní právo Mze, členka pracovní komise pro veřejné právo I. legislativní rady vlády.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.

Vladimír Kočí působí jako docent na Vysoké škole chemicko – technologické v Praze. Dále pravidelně přednáší na ČVUT Praha a na Karlově Univerzitě. Vladimír Kočí je předsedou rady Centra environmentálních prohlášení (www.cendec.cz), vede LCA studio (www.lcastudio.cz) a působí jako odborný posuzovatel pro Český institut…

doc. Ing. Karel Kolář, CSc.

doc. Ing. Karel Kolář, CSc.

Vědecký pracovník a vedoucí odborných akreditovaných laboratoří Experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze, vědecký pracovník Experimentálního oddělení Kloknerova ústavu ČVUT v Praze. Přednáší předmět Materiály a technologie pro rekonstrukce v doktorandském studiu v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze a předmět…

Ing. Jana Königová

Ing. Jana Königová

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská. Zkušenosti: ve výkonu státní správy na úseku odpadového hospodářství na krajské úrovni MHMP – OŽP; metodické vedení zaměstnanců MČ v Praze, školení a kontrolní činnost na úseku odpadového hospodářství; od roku 2002 odpadový…

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), profesor v oboru Teorie stavebních konstrukcí a materiálů. Přednáší předměty Analýza konstrukcí, Diagnostika konstrukcí, Poruchy stavebních konstrukcí a materiálů, Experimentální metody mechaniky. Je řešitelem řady projektů GAČR, MV ČR, MŠMT ČR a spoluřešitelem…

Mgr. Jan Kozák

Mgr. Jan Kozák

Soudce a místopředseda Krajského soudu v Brně. Vedoucí autorského kolektivu druhého vydání Komentáře k Insolvenčnímu zákonu a Nařízení es č. 1346/2000 o úpadku vydaného u nakladatelství wolters kluwer čr, a.s. (dříve aspi, a.s.). V minulosti lektoroval semináře: Aktuální otázky insolvenčního práva (zákon č. 182/2006…

doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Pracovníkem Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedry Experimentální centrum, samostatným vědeckým pracovníkem, garantem akreditovaných zkoušek, zavedl nový předmět – Zkušebnictví a kontrola jakosti, vyučuje předměty týkající se problematiky experimentálního zkoušení, diagnostiky staveb, zkušebnictví a kontroly jakosti, vede…

Mgr. Petr Lízal, CSc.

Mgr. Petr Lízal, CSc.

Autorizovaný inženýr v oboru kontrola a diagnostika staveb , technologie staveb. Je autorem řady odborných posudků, expertiz a technických posouzení panelových domů.Pedagog VUT FAST Brno, Ústav technologie staveb, přednáší pro stavbyvedoucí a mistry, technický dozor stavebníka. Publikuje v časopisech a na konferencích sanace budov,…

Ing. Jiří Lukš, Ph.D.

Fakulta stavební VŠB TU-Ostrava

PhDr. Michal Mareš, MBA CFA

PhDr. Michal Mareš, MBA CFA

Michal Mareš, CFA založil NB Financial Advisors, s.r.o. v roce 2004. Finančnímu poradenství se věnuje od roku 1991, více než 12 let pracoval v oddělení Corporate Finance firmy PricewaterhouseCoopers. Pracoval na transakcích ve finančním sektoru, v sektoru veřejných služeb a průmyslové výroby. Podílel se například na privatizaci…

JUDr. Pavel  Matoušek

JUDr. Pavel Matoušek

Univerzitní učitel se specializací na finanční, daňové a celní právo s dlouholetou praxí v celní problematice. Více jak dvacet let se věnuje konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti celní problematiky, zahraničního a intrakomunitárního obchodu EU. Publikuje odborné články, stati, studijní materiály se zaměřením…

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Ing. Martin Mohapl, Ph.D.

Narozen v roce 1978 ve Šternberku. V roce 2003 získal inženýrský diplom oboru Pozemní stavby na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně. V roce 2007 obhájil doktorskou práci na Ústavu technologie, mechanizace a řízení staveb na stejné fakultě. Od roku 2011 je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků…

RNDr. Ivo Novosad

RNDr. Ivo Novosad

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Inženýrská geologie, hydrogeologie a užitá geofyzika (r. 1985). Geolog-řešitel (IG mapy, spolupráce na vývoji geologického software), geo-konzultant, specialista na stanovení geologických hazardů a rizik (studie geologických rizik pro povodí Odry, tras VT plynovodu,…

Ing. Jindřich Pater

Ing. Jindřich Pater

Absolvent ČVUT Praha, Fakulta strojní.Praxi absolvoval v řadě firem: VÍTKOVICE Ostrava, FERRAM Opava, Koexpro Ostrava a Bytostav Poruba.Spoluzakladatel ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, doposud místopředseda ČKAIT, předseda RPRP - Rady pro podporu rozvoje profese a předseda Ediční rady…

JUDr. Jan Pavlok, Ph.D.

JUDr. Jan Pavlok, Ph.D.

Advokát, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, dále odborný asistent na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a přednášející pro Českou advokátní komoru a zkušební komisař pro advokátní zkoušky (občanské právo). Absolvoval postgraduální studium na Právnické…

Robert Pechač

Robert Pechač

Lektor, programátor a specialista na Microsoft Office. Zajišťuje profesionální školení, programování a konzultace pro kancelářský balík Microsoft Office. Vyučuje již přes 11 let  a má za sebou více než 900 odškolených kurzů. 

Ing. Renáta Pintová Králová

Česká společnost pro stavební právo, spoluautorka Pražských stavebních předpisů.

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Absolvoval právnickou fakultu UK v Praze v oboru mezinárodní právo veřejné a soukromé (1976); absolutorium na filosofické fakultě UK v Praze v oboru teorie a dějiny výtvarného umění a estetiky / zaměření dějiny a teorie architektury (1985). V letech 1990–1994 působil jako vědecko-výzkumný pracovník Výzkumného ústavu výstavby…

Mgr. Libuše Podolová

Mgr. Libuše Podolová

právník, specialista na právo zadávání veřejných zakázek s dlouholetou praxí v této oblasti, dříve advokátní kancelář MT Legal s.r.o. a předchozí zaměstnání - Jihomoravský kraj (vedoucí oddělení veřejných zakázek) a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (právník odboru dohledu).

Ing. Petr Polák

Absolvent Stavební fakulty na ČVUT v Praze, obor Geodézie a kartografie, postgraduálního studia tamtéž.Má praktické odborné i manažerské zkušenosti (mj. technické mapování a podrobné měření, budování geodetických sítí a vytyčování) a potřebné znalosti vzájemných vztahů obchodního, stavebního a občanského práva…

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT v Praze, Experimentální centrum.

Mgr. Blanka S. Urbánková

Mgr. Blanka S. Urbánková

Jako osobní i firemní poradkyně a koučka pracuje již 18 let. Využívá praktických, dlouholetých zkušeností z managementu, marketingových komunikací a podnikání.Zaměřuje se na oblasti, kde vznikají skutečné hodnoty: na jednotlivce a týmy, vztahy vnitřní i vnější, také na komunikaci s veřejností. Dlouhodobě spolupracuje…

Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

ředitel úseku zkušebnictví, znalectví a stavební expertízy QUALIFORM, a.s. Brno

Ing. Pavel Sehnal

Ing. Pavel Sehnal je majitelem poradenské společnosti AG Grant.cz, která se zabývá dotacemi z programů OPPIK, OPŽP, IROP, NZÚ aj. a lektorem v oblasti péče o životní prostředí.

Mgr. Jan Schwaller

Mgr. Jan Schwaller

Studoval Univerzitu Karlovu v Praze, Ústav hospodářských a sociálních dějin. Po studiích nastoupil do Východočeského muzea Pardubice a poté do Národního muzea v Praze, kde působil v Archivu Národního muzea jako odborný asistent a zde začala také jeho lektorská činnost. Od roku 2000 je v Archivu hl.m. Prahy, kde pracuje jako vedoucí…

Ing. Dušan Stavinoha, IWE

Ing. Dušan Stavinoha, IWE

Předseda technické komise České asociace ocelových konstrukcí, člen CEN/TC 135, člen technické komise TC 35 při ÚNMZ, člen technické komise TC 9 při Evropské asociaci ocelových konstrukcí.

PhDr. Radomír Ševčík

PhDr. Radomír Ševčík

Zástupce ředitelky, Moravský zemský archiv, Palachova náměstí 1, Brno.

Ing. Pavel Ševčík

EXACT ING, s.r.o.

prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.

prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.

Profesor Stavební fakulty ČVUT, soudní znalec, stálý rozhodce, člen mezinárodních odborných společností a „project manager" významných stavebních akcí, uplatňuje při výkladu své praktické zkušenosti a zahraniční poznatky. V minulosti lektoroval semináře: Spory ve výstavbě - prevence a řešení Základy rizikového inženýrství…

Doc. ing. arch. David Tichý, , Ph.D.

Doc. ing.arch. David Tichý Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze, spoluautor Pražských stavebních předpisů.

JUDr. Vladimír Tögel

JUDr. Vladimír Tögel

JUDr. Vladimír Tögel - advokát, problematikou zadávání veřejných zakázek se zabývá od samého počátku účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., tj. od 1. 1. 1995 jako právník na Ministerstvu obrany ČR a od roku 1998 i v advokacii. Jeho specializovaná Advokátní kancelář (www.verzak.cz, e-mail: togel.advokat@verzak.cz, tel.: 257 214…

Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

Ing. Jaroslava Tománková, Ph.D.

Absolventka Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, a doktorského studia v oboru Ekonomika a řízení ve stavebnictví. V praxi se podílela na projektech organizace výstavby rozsáhlých stavebních projektů a jako zástupce investora na přípravě a řízení projektů oprav a rekonstrukcí staveb. S praxí dále…

JUDr. Jan Trübswasser

JUDr. Jan Trübswasser

Od roku 2008 ředitel právního útvaru nadnárodního stavebního koncernu HOCHTIEF. Je odborníkem na závazkové a stavební právo. Problematice práva v oboru stavebnictví se věnuje více jak 15 let. Dlouhou dobu pracoval pro společnost Skanska. Podílel se na realizaci významných projektů, jako byla např. výstavba haly Sazka Aréna,…

Doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Vedoucí Ústavu pozemních komunikací – VUT v Brně, diagnostika vozovek, návrh údržby, oprav a rekonstrukcí.

Mgr. Vít Veselý

Mgr. Vít Veselý

absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2004 pracuje v advokacii se zaměřením na obchodní, občanské a správní právo, specializuje se na právo nemovitostí včetně práva stavebního, od roku 2007 jako advokát. Je společníkem společnosti VHK Partners, advokátní kancelář, s. r. o., Praha. Roku 2008 získal ocenění…

Ing. Oldřich Vlasák, Ph.D.

Studium na stavební fakultě ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby. Od r. 2005 obchodní a technická podpora pro střední a východní Evropu, výzkum & vývoj v oblasti drátkobetonových konstrukcí ve společnosti ArcelorMittal Wire Solutions.

Ing. Jitka Vlčková

Ing. Jitka Vlčková

Vysokoškolský pedagog na Fakultě stavební, Vysokého učení technického v Brně, na ústavu Technologie, mechanizace a řízení staveb. Zodpovídá za odborné přednášky a cvičení včetně vedení bakalářských a magisterských závěrečných prací. Podílí se na řešení projektů ESF, MŠMT a CEPRI. Formou krátkodobých zakázek…

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

doc. Ing. Jan Vodička, CSc.

Absolvent Průmyslové školy stavební v Plzni a Fakulty stavební ČVUT v Praze dříve FIS, se zaměřením na inženýrské konstrukce. Od roku 1965 člen Katedry betonových konsrtukcí a mostů, dnes Katedry betonových a zděných konstrukcí. Pracuje jako pedagog se zařazením docenta. Specializace na technologii vláknobetonu. Řešitel řady…

Mgr. Faina Vozniak

V roce 1987 ukončila studium na Lvovské Státní Univerzitě obor Slovanské jazyky a literatura, působí také jako tlumočnice, učitelka ruštiny (uznání diplomu a akademického titulu: Komise UNESCO pro rovnocennost, r. 1993, Moskva). Od roku 2003 spolupracuje s Obchodní komorou v Praze – pravidelné kurzy ruštiny pro podnikatele.V současnosti…

Ing. Jan Zajíček

Ing. Jan Zajíček

Ing. Jan Zajíček (APT SERVIS), přední odborník v oboru technologie, navrhování a výstavby vozovek, zpracovatel a člen týmů zpracovatelů mnoha ČSN a TP, absolvoval v r. 1976 Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby a dále postgraduální studium na ČVUT Praha „Vybrané statě silničního a městského dopravního…

Mgr. Michal Žibřid

Mgr. Michal Žibřid

Mgr. Michal Žibřid, advokát ev. č. ČAK 16466, se dlouhodobě věnuje právním otázkám souvisejícím zejména se stavebnictvím. Ve své praxi se specializuje na trestní a civilní právo, a to zejména na soudní řízení, mimosoudní řešení sporů a smluvní zajištění staveb. Své zkušenosti nabyl jednak ve své praxi a jednak ve…

Doporučujeme
Nové akce


Naši partneři

© 2017 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek