Přihlásit / Registrace

DOZORY VE VÝSTAVBĚ

26. září 2017
Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav, Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód akce: 99513
Cena od: 2.500Kč bez DPH

DOZORY VE VÝSTAVBĚ
Státní stavební dohled, dozor dotčených orgánů, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb svépomocí, autorský dozor projektanta a koordinace BOZP ve výstavbě.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body.

Charakteristika semináře:
Proces začínající stavebním záměrem a končící uvedením stavby do provozu probíhá v intencích stanovených především zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Přes územní plánování, územní řízení se záměr dostane do rozhodujícího procesu stavebního řízení, a přes realizaci stavby k předání stavby do provozu. Během všech těchto procesů musí být dodržena celá řada požadavků. Rozhodující roli procesu dozoru nad jejich dodržením sehrávají státní dozorové orgány a to od stavebních úřadů po dotčené orgány dozorující požární bezpečnost stavby, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu životního prostředí a další. Zodpovědnost stavebníka za stavbu je realizována Technickým dozorem stavebníka, stavebním dozorem (u staveb svépomocí) a autorským dozorem projektanta.

Seminář je určen:
pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory), širokou odbornou veřejnost

Lektor:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Program:

  1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a související právní předpisy.
  2. Dozory ve výstavbě: státní stavební dohled, dozor dotčených orgánů, technický dozor stavebníka, stavební dozor u staveb svépomocí, autorský dozor projektanta a koordinace BOZP ve výstavbě.
  3. Dozor nad plněním požadavků na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
  4. Dozor nad plněním požadavků na stavby podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon
  5. Dozor nad plněním požadavků na tzv. Vyhrazená technická zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním technickém dozoru nad bezpečností práce a příslušných prováděcích vyhlášek č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb. a č. 73/2010 Sb. (tlaková, zdvihací, plynová a elektrozařízení).
  6. Dozor nad naplněním požadavků prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu popisujících procesy územního a stavebního řízení: vyhláška č. 498/20006 Sb., vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb.
  7. Dozor nad naplněním vyhlášky o dokumentaci staveb č. 498/2006 Sb. vč. stavebního deníku.
  8. Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

Časový harmonogram semináře:

08.45 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
10.30 Přestávka – coffee break
10.45 Pokračování odborného programu
12.15 Přestávka, oběd (není v ceně vložného)
12.45 Pokračování odborného programu + diskuse
15.30 Předpokládané ukončení

Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA.

Doprava: V místě je omezené parkování, doporučujeme hromadnou dopravu, v blízkosti jsou zastávky dopravního uzlu Palmovka.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů