Přihlásit / Registrace

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - pro dodavatele

18. září 2017
Budova SUDOP PRAHA a.s., AZ Personalistika, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

Kód akce: 99516
Cena od: 2.500Kč bez DPH

NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK č. 134/2016 Sb. - PRO DODAVATELE

Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODU MUSÍME ZRUŠIT TENTO TERMÍN SEMINÁŘE - NÁHRADNÍ TERMÍN JE 16. LISTOPADU 2017.

Cíl konzultačního semináře:
Komplexní seznámení s aktualizovaným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, účinné od 1. 10. 2016.

Charakteristika semináře (cílová skupina):
Je určen všem profesionálům, kterým na straně dodavatele jde o jedno a totéž: „jak z pohledu zájemce a uchazeče úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout účast v zadávacím řízení od přípravy žádosti a nabídky, přes jejich podání a komunikaci se zadavatelem, až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem".

Program semináře:

 • 1. Nové tři druhy zadávacích řízení, nové označení dodavatele v průběhu zadávacího řízení a rozšíření zásad zadávání veřejných zakázek.
 • 2. Předběžné tržní konzultace jako legální možnost spolupráce mezi zadavatelem a dodavateli při tvorbě zadávacích podmínek před zahájením zadávacího řízení.
 • 3. Nový způsob zahájení zadávacího řízení formou předběžného oznámení.
 • 4. Nová možnost postupu zadavatele při posouzení a hodnocení nabídek - nově možnost nejprve hodnotit pouze některé nabídky a až poté posuzovat nabídky.
 • 5. Nově koncipované podmínky pro stanovení zadávací lhůty a požadavky na složení jistoty.
 • 6. Nové podmínky pro činnost hodnotící komise a komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení.
 • 7. Nové zákonné obligatorní a fakultativní důvody pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.
 • 8. Nově definovaný okamžik skončení zadávacího řízení.
 • 9. Nový postup v rámci Zjednodušeného zadávacího řízení a ostatních druhů ZŘ v podlimitním režimu.
 • 10. Nové počítání lhůt pro podlimitní veřejné zakázky je v pracovních dnech a pro nadlimitní veřejné zakázky je v kalendářních dnech.
 • 11. Nově Jednací řízení s uveřejněním lze použít neomezeně pro dodávky a na nové služby nebo nové stavební práce.
 • 12. Nově koncipované kvalifikační předpoklady pro podlimitní a nadlimitní režim. Nově zařazena ekonomická kvalifikace.
 • 13. Nově možnost zadavatele požadovat po dodavateli změnu jeho poddodavatele. Zrušen tzv. black-list.
 • 14. Nový doklad pro prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení - Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky .
 • 15. Vyhrazené změny závazku v zadávacích podmínkách platí pro změnu rozsahu dodávek, služeb a nebo stavebních prací a platí také i pro změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky.
 • 16. Nově pro zadavatele zavedena možnost provést platby přímo poddodavatelům bez účasti vybraného dodavatele.
 • 17. Nové způsoby stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny-obrana proti dumpingovým cenám.
 • 18. Nově Oznámení o výběru dodavatele obsahuje bude obsahovat také Zprávu o hodnocení nabídek a výsledek posouzení nabídek.
 • 19. Nové důvody pro zrušení zadávacího řízení, např. při nepřidělení dotace a nově nebude protiprávní zrušení zadávacího řízení správním deliktem.
 • 20. Nové posouzení změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle toho, zda jde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy a zda tato změna závazku byla zadavatelem předem vyhrazena v zadávacích podmínkách.
 • 21. Nově je možné v rámci dodatečných stavebních prací vzájemný zápočet měně prací a víceprací.
 • 22. Nové podmínky pro podávání Námitek, větší počet druhů námitek, nové delší lhůty.
 • 23. Nové podmínky pro podávání Návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele.

Lektor: JUDr. Vladimír Tögel - advokát

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 registrace
09:00 – 10:30 1. programový blok
10:30 – 10:45 přestávka na kávu
10:45 – 12:00 2. programový blok
12:00 – 13:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 – 14:30 3. programový blok
14:30 – 14:45 přestávka na kávu
14:45 – 16:00 4. programový blok

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorem a osvědčení o absolvování semináře.

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů