Přihlásit / Registrace

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - pro zadavatele

28 - 29. listopadu 2017
Budova SUDOP PRAHA a.s., AZ Personalistika, Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

Kód akce: 99518
Cena od: 3.800Kč bez DPH

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - pro zadavatele

Seminář byl zrušen a o náhradním termínu budete včas informováni.

Cíl semináře:
Seminář si klade za cíl komplexní seznámení s novým zákonem o veřejných zakázkách, tentokrát zaměřeno na zadavatele.

Charakteristika semináře (cílová skupina):
Je určen všem profesionálům, kterým na straně zadavatele jde o jedno a totéž: „jak z pohledu zadavatele úspěšně administrativně, organizačně a právně zvládnout realizaci zadávacího řízení od přípravy a zahájení až po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem".

Program:
1. den

 • Základní zásady zadávacího řízení a související judikatura a nová další zásada
 • Nové tři druhy zadácích řízení. Rozdělení veřejných zakázek dle druhu a předpokládané hodnoty VZ.
 • Vertikální a horizontální spolupráce.
 • Výjimky z použití zákona.
 • Smíšená veřejná zakázka; veřejné zakázky rozdělené na části; vyhrazené veřejné zakázky
 • Publikační (zveřejňovaní) povinnosti zadavatele a jejich využitelnost pro dodavatele (informace na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek).
 • Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.
 • Požadavky zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim, základní a profesní způsobilosti, ekonomická a technická kvalifikace, povinný rozsah.
 • Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Společné prokazování kvalifikace. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele. Doklady o kvalifikaci, Změny kvalifikace. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů.
 • Technické podmínky pro nadlimitní režim, normy, technické dokumenty. Štítky.
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů a systém certifikovaných dodavatelů
 • Nové možnosti zadavatele požadovat po dodavateli změnu jeho poddodavatele. Zrušen tzv. black-list.
 • Doklady pro prokázání kvalifikace.
 • Jednotné evropské osvědčení pro VZ-nová způsob prokázání kvalifikace formou čestného prohlášení.
 • Zjednodušený režim.
 • Rámcová dohoda.
 • Soutěž o návrh.
 • Přechodná a závěrečná ustanovení.

2. den

 • Zásadní změna v postupu zadavatele před zahájením zadávacího řízení - předběžné tržní konzultace.
 • Nový způsob zahájení zadávacího řízení formou předběžného oznámení.
 • Průběh zadávacího řízení-nově možnost nejprve hodnotit pouze některé nabídky a až poté je posuzovat.
 • Nové zákonné důvody pro obligatorní a fakultativní vyloučení účastníka zadávacího řízení.
 • Nový postup v rámci Zjednodušeného zadávacího řízení a ostatních druhů ZŘ v podlimitním režimu.
 • Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, veřejná zakázka malého rozsahu.
 • Jednací řízení bez uveřejnění – nové služby a nové stavební práce
 • Podmínky účasti v zadávacím řízení.
 • Nové podmínky pro stanovení zadávací lhůty a požadavky na složení jistoty.
 • Nové podmínky pro činnost hodnotící komise a komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení.
 • Nové možnosti zadavatele pro definování Mimořádně nízké nabídkové ceny
 • Dostupnost zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace, změny lhůt, změna nebo doplnění zadávací dokumentace. Vyhrazené změny závazku.
 • Otevírání nabídek v elektronické podobě, v listinné podobě.
 • Snížení počtu účastníků zadávacího řízení, snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení
 • Hodnocení nabídek v nadlimitním režimu, ekonomická výhodnost nabídek.
 • Pravidla pro hodnocení nabídek, postup při hodnocení nabídek.
 • Výběr dodavatele a oznámení o výběru dodavatele.
 • Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a požadavky občanského zákoníku na uzavírání Smluv o dílo.
 • Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.
 • Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, možnost zápočtu hodnoty vícepráce a méněpráce.
 • Nové důvody pro zrušení zadávacího řízení a nově definovaný okamžik skončení zadávacího řízení.
 • Srovnání jednotlivých druhů opravných prostředků (námitky, návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, rozklad, žaloba, kasační stížnost, atd.) a jejich náležitosti. Lhůty. Kauce.

Lektor: JUDr. Vladimír Tögel - advokát

Časový harmonogram:
08:30 - 09:00 registrace
09:00 - 10:30 1. programový blok
10:30 - 10:45 přestávka na kávu
10:45 - 12:00 2. programový blok
12:00 - 13:00 přestávka na oběd (oběd není v ceně vložného)
13:00 - 14:30 3. programový blok
14:30 - 14:45 přestávka na kávu
14:45 - 16:00 4. programový blok

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorem a osvědčení o absolvování semináře.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů