Přihlásit / Registrace

Stavební zákon po jeho novele z r. 2017

30. listopadu 2017
Hotel Slavia, Solniční 15/17, Brno

Kód akce: 98241
Cena od: 2400Kč bez DPH

ZMĚNY V ZÁKONĚ Č. 183/2006 SB., STAVEBNÍ ZÁKON PO JEHO NOVELE Z R. 2017
Stávající stavební zákon nabyl účinnosti 1. 1. 2007. V současné době má již 17 novel. Novelizace vyvolá novelizaci celkem 43 stávajících zákonů (např. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody)

SEMINÁŘ BYL Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ PŘESUNUT NA 13.3.2018.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT.(celoživotní program vzdělávání) A3 – 1 bod. ČKA – 2 body.

Charakteristika semináře:
Novelizace stavebního zákona byla připravovaná cca 3 roky; po projití LRV a vládou ČR v 9/2016 předána do parlamentu ČR v 10/2016. Parlamentem přikázána k projednání do 3 výborů: výbor pro veřejnou správu, hospodářský výbor a výbor pro ŽP. Projednání parlamentem ČR ukončeno v 04/2017; následovat bude projednání senátem ČR v 05/2017 a předložení ke schválení prezidentu ČR. Účinnosti nabude 6 měsíců po vydání ve Sbírce zákonů ČR.

Seminář je určen:
pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory),stavební úředníky, širokou odbornou veřejnost

Lektor:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Program:
Stávající zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho 17 novel.
1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a zásadní změny vyvolané jeho novelou z r. 2017.
2. Novely prováděcích právních předpisů stavebního zákona vyvolané jeho novelou.
3. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
4. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech.
5. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
6. Úpravy vyvolané novelou u vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
7. Diskuze, ukázky, praktická aplikace profesního informačního systému PROFESIS ČKAIT - České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

Časový harmonogram semináře:

08.45 Registrace účastníků
09.00 Zahájení odborného programu
10.30 Přestávka – káva
10.45 Pokračování odborného programu
12.15 Přestávka, oběd
12.45 Pokračování odborného programu + diskuse
15.30 Předpokládané ukončení

Účastníci obdrží materiály dodané lektorem, nebo následně domluva elektronické prezentace a osvědčení o účasti ČKAIT a ČKA. 

 

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů