Přihlásit / Registrace

Právní minimum pro práci s pohledávkami

20. června 2017
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (budova SUDOP PRAHA a. s.)

Kód akce: 99503
Cena od: 2500Kč bez DPH

PRÁVNÍ MINIMUM PRO PRÁCI S POHLEDÁVKAMI

Zařazeno v systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA – 2 body.

Charakteristika semináře:
Seminář se věnuje problematice pohledávek v soukromých i státních organizacích, subjektech státní správy i samosprávy. Jednotlivé okruhy jsou doplněny ukázkami z praxe a modelovými příklady.

Seminář je určen:
Ekonomům, účetním, pracovníkům controllingu a dalším zájemcům, kteří řeší problematiku pohledávek.

Program semináře:

Postoupení pohledávek
(předmět postoupení, právně účinná specifikace postupovaných pohledávek, zákaz postoupení, účinky postoupení, odpovědnost postupitele, obrana proti postoupení, započtení pohledávek v insolvenci)
Převzetí dluhu, přistoupení k dluhu
(pojem, náležitosti dohody nového a starého dlužníka, souhlas věřitele resp. dlužníka, účinky na zajištění dluhu)
Započtení pohledávek
(podmínky započtení, forma započtení, započítávání nesplatných pohledávek, nezapočitatelné pohledávky, započítávání promlčených pohledávek, jednostranný zápočet, vícenásobné započtení, dohoda o započtení, účinky započtení, započtení pohledávek v insolvenci)
Čas plnění, splatnost pohledávek v obchodních transakcích, zesplatnění pohledávek prohlášením konkursu
(zákonné lhůty splatnosti pohledávek, lhůty splatnosti u veřejných zakázek, nesplatné pohledávky věřitelů a dlužníka v konkurzu)
Úroky z prodlení
(druhy úroků, výše zákonných úroků, výše smluvních úroků, úroky z prodlení ve vztahu ke smluvní pokutě a náhradě škody)
Zajištění a utvrzení dluhu
(Celkový přehled - smluvní pokuta, ručení, zástavní právo, zadržovací právo, zajišťovací převod práva, uznání dluhu, finanční a bankovní záruka, dokumentární akreditiv, zajišťovací postup pohledávky, směnka, notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti, záloha, výhrada vlastnictví, notářská úschova)
Zástavní právo
(předmět zástavy, vznik zástavního práva, zakázaná ujednání, výkon zástavního práva, zánik zástavního práva, podzástavní právo, zastavení pohledávky)
Ručení
(vznik ručení, předmět a subjekty ručení, výkon ručení, zánik ručení)
Smluvní pokuta
(funkce a účel, výše a moderace smluvní pokuty, vztah smluvní pokuty a náhrady škody)
Uznání dluhu
(forma, účinky a podmínky uznání dluhu, co nepředstavuje uznání)
Promlčení pohledávek
(délka a běh promlčecích lhůt, stavení promlčení, účinky promlčení)
Půjčka, výpůjčka, zápůjčka, výprosa, úvěr
(vymezení pojmů, terminologie, náležitosti)

Lektor:
JUDr. Jan Trübswasser - právník, specialista na závazkové a stavební právo

Časový harmonogram:
08:30 - 09:00 Registrace účastníků
09:00 - 09:10 Úvod
09:10 - 11:30 Blok 1
11:30 - 11:45 Přestávka
11:45 - 13:50 Blok 2
13:50 - 14:00 Shrnutí, závěr

Účastníci obdrží materiály zpracované lektorem a osvědčení o absolvování semináře.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů