Přihlásit / Registrace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výstavbě

21. června 2017
Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 – Žižkov (budova SUDOP PRAHA a. s.)

Kód akce: 99501
Cena od: 2500Kč bez DPH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VÝSTAVBĚ

(koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi, oznámení BOZP na OIP a novelizace rozhodujících právních předpisů v oblasti BOZP s účinností od 1. 5. 2016)

Seminář je zařazen v celoživotním programu vzdělávání ČKA – 1 bod.

Charakteristika semináře:
Stavební zákon a zákon k zajištění dalších podmínek BOZP byly vydány ve stejném roce 2006, ale vykazovaly jistý nesoulad. Nově zavedené pojmy, povinnosti a pravomoci mezi účastníky výstavby, zejména činnost koordinátora BOZP ve vazbě na projektanta stavby a stavbyvedoucího, nebyly dořešeny. Problematickým se jevil i tzv. plán BOZP na staveništi. Jeho obsah nebyl nikde stanoven. Účastníkům semináře bude představena novelizace předpisů z oblasti BOZP, úprava postavení koordinátora BOZP na staveništi, skladba a rozsah plánu BOZP, účel oznámení o zahájení stavby na oblastní inspektorát práce a budou podána doporučení pro činnost účastníků výstavby v této oblasti.

Seminář je určen:
pro projektanty, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátory BOZP na staveništi, stavebníky (investory).

Lektor:
Ing. Jindřich Pater, autorizovaný inženýr TZS, TPS a EA, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Program semináře:
1. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a BOZP na staveništi.
2. Činnost koordinátora BOZP na staveništi podle NV č. 591/06 Sb., NV č. 592/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. po jejich novelizaci v r. 2016.
3. Vazby rozhodujících účastníků výstavby: stavebník – projektant – stavbyvedoucí – technický dozor stavebníka na koordinátora BOZP na staveništi (vzájemné požadavky a povinnosti).
4. Stavební zákon a plán BOZP na staveništi, činnost projektanta a koordinátora BOZP na staveništi podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb resp. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
5. Oznámení o zahájení stavby na OIP, jako povinnost stavebníka u staveb na ohlášení nebo stavební povolení.
6. Výtahy z rozhodujících právních předpisů pro oblast BOZP na staveništi.
7. Praktická ukázka DVD PROFESIS ČKAIT 2016 – Profesní informační systém (metodické pomůcky, technické pomůcky a doporučené standardy pro činnost projektanta a stavbyvedoucího).
8. Diskuse.

Časový harmonogram:
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 11:00 1. programový blok
11:00 – 11:15 přestávka na kávu
11:15 – 13:00 2. programový blok
13:00 – 13:15 přestávka na kávu
13:15 – 13:45 4. programový blok
13:45 – 14:00 Diskuze

Účastníci semináře obdrží osvědčení.

Doporučujeme
Akci připravuje


Naši partneři

© 2018 SEKURKON s.r.o., se sídlem Starobělská 1133/5, Zábřeh, 700 30 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38944, Identifikační číslo: 29301998  |  Design by MD Communications, developed by Web-Art - tvorba www stránek

Ochrana osobních údajů